Την Πέμπτη (1/2) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων–Μελών της ΕΠΣ Καρδίτσας

Για την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου όρισε την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών της η ΕΠΣ Καρδίτσας.

Στην Αίθουσα «Αφροδίτη» (5ος Όροφος) του Ξενοδοχείου «Κιέριον» και ώρα 18:30 θα συζητηθούν μία σειρά από θέματα που συμπεριλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση-πρόσκληση της Διοργανώτριας Αρχής:

«Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας καθώς και την υπ’. αριθμ.   1 / 22-1-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καρδίτσας

 ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

  ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ              

 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο «Ξενοδοχείο Κιέριον», που βρίσκεται επί των οδών Α. Μπλατσούκα και Β. Τζέλλα γωνία και στην Αίθουσα Αφροδίτη (5ος όροφος)  στις 1-2-2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30μμ.  Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα έπειτα από παρέλευση μίας(1) ώρας μετά την πρώτη, με την αυτή ημερήσια διάταξη στον ίδιο τόπο. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ, εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   α) μια δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΣ  Καρδίτσας.

  β) ανάγνωση κατάλογου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας.

  γ) έγκριση της ημερήσιας διάταξης

  δ) ομιλία του Προέδρου

  ε) ορισμό τριών(3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών

στ) ορισμό τριών(3) ψηφολεκτών

ζ) αναστολή ιδιότητας ή αποβολή ενός σωματείου – μέλους (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα)

η) επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

θ) έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής

ι) έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού  από 1-1-2017 έως και 31-12-2017

ια) έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως και 31-12-2019

ιε) αναγνώριση νέων σωματείων- μελών (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα)

  1. Κάθε σωματείο – μέλος ορίζει με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού (Δ.Σ), τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ και έναν αναπληρωτή του.
  2. Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει μία ψήφο στη Γ.Σ. Μόνο οι εκπρόσωποι που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι΄ αντιπροσώπου ή με επιστολή δεν επιτρέπεται.
  3. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στη Γ.Σ με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ το αργότερο προ τριών(3) ημερών, μη συμπεριλαμβανόμενης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή  της ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                                                               -Ο-                                                          -Ο-

                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                           ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                         ΤΣΙΡΑΣ ΑΡΗΣ»