Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην ΕΠΣ Καρδίτσας

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καρδίτσας το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου στις 10:30 π.μ., η οποία ουσιαστικά θα επισημοποιήσει τις επικείμενες εκλογές την Ένωση. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη σημερινή (24/1) ανακοίνωση της ΕΠΣΚ, η οποία περιέχει αναλυτικά τις διαδικασίες που θα λάβουν χώρα στη συνέλευση:

Αναλυτικά:

«Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας  και την από     1/24-01-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της,

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική (Αρχαιρεσιακή) Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας στην  Καρδίτσα, στο Επιμελητήριο Καρδίτσας,  που βρίσκεται επί της  οδού  Ηρώων Πολυτεχνείου 3 (3ος όροφος), ημέρα Σάββατο 02-02-2019 και ώρα έναρξης 10:30 πμ. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα έπειτα από την παρέλευση μίας (1) ώρας μετά την πρώτη, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο τόπο.

Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ, εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.

 Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται με την κάτωθι σειρά :

α) Μία δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,

β) Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών και έλεγχος απαρτίας,

γ) Έγκριση της ημερήσιας διάταξης,

δ) Ομιλία του Προέδρου,

ε) Ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών,

στ) Ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών,

ζ)  Αναστολή ιδιότητας ή αποβολή ενός σωματείου – μέλους (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),

η) Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης,

θ) Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής,

ι) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού,

ια) Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού,

ιβ) Ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού και τις Πάγιες Διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),

ιγ) Συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και την Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1,

ιδ) Εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

ιε) Αναγνώριση νέων σωματείων – μελών (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),

Αρχαιρεσίες :

  1. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής και εφόσον δεν οριστεί τακτικός δικαστής, ως δικαστικός αντιπρόσωπος – πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογή τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα ( 11 ) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής  και τριών ( 3 ) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας.
  3. Κάθε Σωματείο – Μέλος της Ένωσης εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη του σωματείου και να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
  4. Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ Καρδίτσας μέχρι την 29-01-2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00 μμ.
  5. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας πέντε  ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 27-01-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα Σωματεία – μέλη εγγράφως πέντε (5)  τουλάχιστον ημέρες, πριν την συνερχόμενη για την εκλογή της Διοικήσεως, Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ Καρδίτσας :  α) βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμιακώς τακτοποιημένος, β) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υποψηφίου και γ) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος καταστατικού.

 Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την Ε.Ε  της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας  τρεις (3) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση  και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά για όλα τα αξιώματα.

  1. Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου και στην αντίστοιχη ενότητα, με σταυρό προτίμησης, υποχρεωτικά τόσοι σταυροί όσα και τα εκλεγόμενα μέλη : α) ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.  υποχρεωτικά έντεκα (11) σταυροί προτίμησης, β) για τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε  υποχρεωτικά πέντε (5) σταυροί προτίμησης, γ) για τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεωτικά τρεις (3)  σταυροί προτίμησης, δ) για τα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δύο (2) σταυροί προτίμησης.
  2. Τα Σωματεία για να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να έχουν νόμιμα εκλεγμένες διοικήσεις.
  3. Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας και οι υπηρεσίες της, είναι στη διάθεση για κάθε διευκρίνιση ή αναγκαία πληροφορία τόσο για το περιεχόμενο της παρούσας, όσο και για άλλα θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της.

Για την Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 -Ο-                                                                  -Ο-

       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

        ΜΑΝΩΛΗΣ    ΠΑΛΑΣΚΑΣ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ»