«Πράξη συναίνεσης» και σε ποδοσφαιριστές για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε στις ΕΠΣ πως στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να υπογράφουν υποχρεωτικά την «πράξη συναίνεσης», για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ, το τμήμα Μητρώου Δελτίων τη Ομοσπονδίας δεν θα εκδίδει δελτία αθλητικής ιδιότητας, σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα έντυπα «πράξης συναίνεσης» για όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να ανήκουν στα σωματεία τους έως την 28-9-2018.
Η ενημέρωση από την ΕΠΣ Καρδίτσας:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι η προσκόμισης των εντύπων σχετικά με τη συναίνεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα λάβει παράταση έως την Παρασκευή 28-9-2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ( αποκλειστικά για λόγους που αναγράφονται στην πράξη συναίνεσης ) από την Ε.Π.Σ.Κ και την Ε.Π.Ο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η ομάδα του.

Στην περίπτωση που τα σωματεία δεν θα δύνανται να προσκομίσουν συμπληρωμένα έντυπα για όλους τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους, δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις θα έχουν μόνο όσοι ποδοσφαιριστές αποδεχθούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Ε.Π.Σ.Κ και την Ε.Π.Ο ( π.χ ένα σωματείο έχει 150 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και προσκομίσει έντυπα για τους 100, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι 100 ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν το έντυπο).

Οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μια μόνο φορά το έντυπο και όχι σε κάθε μεταβολή που ακολουθεί μεταγενέστερα.

Το έντυπο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολών για τους ποδοσφαιριστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μεταβολές και θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Τα έντυπα συναίνεσης των ανήλικων ποδοσφαιριστών θα πρέπει να υπογράφονται από τον κηδεμόνα και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.του.

Η `Ενωση μετά την προσκόμιση των εντύπων από τα σωματεία οφείλει να δημιουργήσει κατάσταση με τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές του κάθε σωματείου που αποδέχτηκαν με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Ε.Π.Σ.Κ και την Ε.Π.Ο και τις να παραδώσουν θεωρημένες στα σωματεία.

Τα σωματεία θα υποχρεούνται να προσκομίζουν τις ως άνω καταστάσεις μαζί με τα Δελτία Ιδιότητας στον διαιτητή πριν από κάθε αγώνα.

Η ως άνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επώνυμο: _________________________________________

Όνομα : ___________________________________________

Όνομα Πατέρα: ____________________________ Όνομα Μητέρας: ______________________

Τόπος γέννησης : _____________________ Έτος γέννησης :   _________________________

Τόπος κατοικίας: ______________________

Οδός : _________________________________________ Αριθμός :_____ Τ.Κ :________________

Αρ. Αστ. Ταυτότητας : __________________ Ημερ. Εκδ. : ___________________

Τηλέφωνο:_________________________ email : _____________________________________________

Ιδιότητα : _______________________________________________________________________

H Ε.Π.Ο. και η Ε.Π.Σ. συλλέγουν και χρησιμοποιούν κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

Χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν προκειμένου:

  • Να σας παρέχει υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας ή τρίτων σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται.
  • Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό, σχετικά με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις απευθείας ή μέσω τρίτων.
  • Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων.
  • Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας ή σε τρίτους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως.
  • Να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Η Ε.Π.Ο. και η Ε.Π.Σ θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού τους και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ) που βρίσκονται εντός και εκτός της Ε.Ε., ορισμένοι και σε χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Η Ε.Π.Ο. σας ενημερώνει για το δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, οποιαδήποτε στιγμή».