Νέες οδηγίες για την έκδοση ταυτοτήτων τριετίας από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ο για την έκδοση ταυτοτήτων τριετίας ισχύος από 1-1-2019 έως 31-12-2021,όσοι επιθυμούν ,να βγάλουν την ταυτότητα πρέπει να συμπληρώσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και να τα υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας.

1.Αίτηση.

   Η Αίτηση υπάρχει στο  site της Ε.Π.Ο(διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας) ή το μέλος  να την ζητήσει από τον Σύνδεσμο.

2.Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου.

3.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4.Φωτοτυπία Διπλώματος Προπονητή.

5.Φωτοτυπία της Βεβαίωσης παρακολούθησης της ανανεωτικής Σχολής Ταυτοτήτων Τριετίας.

    Επειδή δεν έχουν σταλεί από την Ε.Π.Ο οι βεβαιώσεις , το μέλος υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση προς το

    Μητρώο Προπονητών Ε.Π.Ο ,στην οποία θα δηλώνεται ο τόπος και η ημερομηνίες λειτουργίας της Σχο-

    λής δεόντως θεωρημένη.

6.Βεβαίωση του Συνδέσμου μας ότι το μέλος είναι οικονομικά τακτοποιημένο για τις συνδρομές του.

7.Καταβολή 100 Ε υπέρ Ε.Π.Ο στην Τράπεζα Πειραιώς ,Αρ. Λογ.5082-021433-637 και καταβολή ποσού

   100Ε υπέρ Ε.Π.Σ. Καρδίτσας στην Τράπεζα Πειραιώς , Αρ. Λογ. 5605-026165-293ERL και IBAN

   GR7901726050005605026165293.

8.Θεωρημένη πράξη συναίνεσης.

   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα παραστατικά της πληρωμής στην Τράπεζα Πειραιώς ,στα οποία

   θα αναφέρεται το όνομα του μέλους και η αιτιολογία της καταβολής ,πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά

   στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας στο e-mail: info@epskarditsas.gr.

   Μπορεί το μέλος να αποθηκεύσει σε ηλεκτρονική συσκευή όλα τα παραπάνω και ο ίδιος να τα υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας.

 Το τηλέφωνο επικοινωνίας της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας είναι: 24410-23426.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκτός των προσωπικών δικαιολογητικών των μελών , θα σταλούν στα e-mail των μελών , που έχουν στείλει το e-mail τους στον Σύνδεσμο.

Η Βεβαίωση του μέλους θα εκδίδεται , ύστερα από την καταβολή των συνδρομών του μέλους.

Τα μέλη μπορούν να καταβάλουν την συνδρομή τους στην Τράπεζα UROBANK Αρ. Λογ.0026-0711-42-

0101410363 και IBAN GR4602607110000420101410363.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια προς τα μέλη μας ,να επικοινωνούν με το τηλ. 6944895861.

                                                          Καρδίτσα  17-1-2019

                                                           Από τον Σύνδεσμο.